Deze week denken we na over cultuur van eer binnen de kerk. Nederland staat bekend om zijn vele kerkelijke afsplitsingen. We zijn gewend geraakt om kritiek te leveren en het niet met elkaar eens te zijn. En jammer genoeg schuiven we dat niet altijd onder stoelen of banken…

Het is goed om oplettend te zijn en onderwijs te toetsen, maar laten we met elkaar stoppen met het neerhalen van anderen als we ergens niet mee eens zijn. We zijn samen een lichaam en we hebben elkaar nodig. Laten we elkaar dus juist eren en ons erin verblijden als de ander eer ontvangt. Laten we niets doen uit eigenbelang of eigendunk. Laten we de ander belangrijker vinden dan onszelf en ons richten op die ander. Laat onze liefde oprecht, broederlijk en hartelijk zijn.

Nieuwsgierig naar waarom we de cultuur van eer zo belangrijk vinden? Luister dan deze podcast: https://iamloved.nl/podcast/kernwaarden-iam-cultuur-van-eer/

Gebedspunten
Laten we deze week:
– danken dat Jezus ons voorging in een cultuur van liefde en eer;
– bidden voor eenheid in de kerk;
– bidden voor meer liefde over kerkmuren heen;
– bidden voor liefde in de kerk;
– bidden dat de kerk bekend zal staan om haar liefde.

Proclamatieteksten
‘Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.’ (Filippenzen 2:3-4, HSV)

‘Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.’ (‭‭Romeinen‬ ‭12:9-11‬, ‭HSV)

‘Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.’ (‭‭1 Korinthe‬ ‭12:12-27‬ ‭HSV‬‬)

Gerelateerde berichten

Menu