Profetisch Woord – februari 2020: Dit is de tijd van Elia

  1. Home
  2. Tienvoorjestad
  3. Profetisch Woord – februari 2020: Dit is de tijd van Elia

Dit is de tijd van Elia!

Ook al is het nog zo lang droog geweest
Of al ben je een van die ‘7000’ die Christus zijn blijven zoeken
Ook al ben je het type wat liever zwijgt en met geen woord antwoord

Opnieuw moeten er keuze worden gemaakt!

Geen tijd meer van hinken op twee gedachten
Niet God -en- de wereldgeest van zelfgerichtheid of
Niet God -en- de toverij van Izebel, Nikaloeiten
Niet God -en- …..

Tijd om het vuur uit de hemel te ontvangen op het altaar van je leven!

Want de regen komt!!!
De velden zijn wit om te oogsten!!!

‘Hij zei tegen zijn knecht: Klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei: Er is niets. Toen zei hij: Ga terug, zevenmaal. En het gebeurde bij de zevende maal dat hij zei: Zie, een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee. En hij zei: Ga tegen Achab zeggen: Span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind, en er kwam een hevige regen. Achab reed weg en ging naar Jizreël.’
‭‭1 Koningen‬ ‭18:43-45‬ ‭HSV‬‬

‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.’
‭‭Romeinen‬ ‭12:1‬ ‭HSV‬‬

‘Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. Daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn, omdat mijn schapen tot voedsel geworden zijn voor al het gedierte des velds doordat er geen herder is – want mijn herders vragen niet naar mijn schapen; de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet – daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Here Here: Zie, Ik zàl die herders! Ik eis mijn schapen van hen terug, en Ik zal een eind maken aan dat schapenweiden van hen. De herders zullen niet langer zichzelf weiden, Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat die hun niet meer tot voedsel dienen. Want zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal zélf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis.’ ‭‭Ezechiël‬ ‭34:6-12‬ ‭NBG51‬‬

Gerelateerde berichten

Menu